หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพครู ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

สมัคร Online
หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย
หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร

หากปรากฏว่าเอกสารที่นำมาแสดงไม่ถูกต้องเพราะมีการแก้ไขหรือปลอมแปลง ถือว่าผู้สมัครเจตนาไม่สุจริต มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเพิกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเพิกถอนการรับรองประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

services
กลุ่มครูผู้สอน (สัญญาจ้าง)

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามจริง [เอกสาร Download]
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง 2 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเราทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
8. สำเราใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด(ถ้ามี)
9. สำเนาสัญญาจ้าง จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้สมัครกลุ่มครูผู้สอน ที่มีสัญญาจ้างในสถานศึกษา)
10. สำเนาคำสั่งมอบหมายงานในการปฏิบัติหน้าที่การสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หรือปีการศึกษา 2565
11. สำเนาตารางสอนในปีการศึกษา 2564 หรือปีการศึกษา 2565
12. สำเนาหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน
13. ค่าสมัครสอบ 500 บาท

services
กลุ่มบุคคลทั่วไป

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามจริง [เอกสาร Download]
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง 2 รูป (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเราทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
8. สำเราใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด(ถ้ามี)
9. ค่าสมัครสอบ 500 บาท

รายชื่อสมัคร กลุ่มสัญญาจ้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รายชื่อสมัคร กลุ่มบุคคลทั่วไป หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

Ready to chase your dreams?